Hoạt động

Hoạt động

KHU VỰC SƠ CHẾ ỚT

KHU VỰC SƠ CHẾ ỚT

08/11/2021 16:27

Khu vực sơ chế và bảo quản ớt theo yêu cầu của khách hàng